spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | szkolenia BHP

Posts Tagged ‘spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa’

Szkolenia BHP – obowiązek każdego pracodawcy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy przeprowadzenie (osobiście lub za pośrednictwem firmy szkoleniowej) szkolenia BHP. Wstępnie szkolenie BHP powinno zostać przeprowadzone najpóźniej w pierwszym dniu pracy. Pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, jeżeli nie zapoznał się należycie z przepisami oraz zasadami wykonywania pracy na przyszłym stanowisku związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Uwaga! Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie BHP w rozkładowych godzinach pracy danego pracownika. Jeśli z ważnych względów szkolenie to nie może zostać przeprowadzone w godzinach pracy, pracownikowi przysługuje wówczas wynagrodzenie oraz dodatek za przepracowane godziny nadliczbowe. Szkolenia BHP dzielimy na: wstępne oraz kontrolne. Szkolenia kontrolne są przeprowadzane w czasie trwania stosunku pracy i mają za zadanie zaktualizowanie wiedzy i umiejętność z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP dzielimy również na: instruktaż ogólny (dotyczy on wszystkich nowozatrudnionych) oraz instruktaż stanowiskowy (dotyczy indywidualnie pracownika, który ma podjąć pracę na stanowisku, wymagającym szczególnego przeszkolenia).

Szkolenia BHP – co powinien wiedzieć pracownik i pracodawca

Kodeks pracy wyraźnie podkreśla, że przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków w miejscu pracy, musi on przejść wstępne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie to oprócz nowozatrudnionych pracowników dotyczy również praktykantów, stażystów oraz uczniów szkół zawodowych, odbywający w zakładzie pracy przygotowanie do wykonywania zawodu. Szkolenia BHP są instruktażami obowiązkowymi, dlatego pracownik nie może odmówić wzięcia w nich udziału. Pracownik ma również obowiązek przystąpić do egzaminu, sprawdzającemu jego wiedzę oraz umiejętności z zakresu BHP. Co ważne szkolenia BHP muszą odbywać się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy. Jeśli odbywają się poza normalnymi godzinami pracy, jest to jednoznaczne z pracą w godzinach nadliczbowych, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie udział w szkoleniu BHP oraz zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta szkolenia BHP jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

error: Content is protected !!